ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΚουφωμάτων & Υαλοπινάκων


Γιατί χρειάζεται Πιστοποίηση Κουφωμάτων;


 • Για να έχει το προϊόν ταυτότητα και μάλιστα ευρωπαϊκή.
 • Για να προστατευτεί ο καταναλωτής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • Για να οριοθετείται η ευθύνη του παραγωγού έναντι του καταναλωτή.
 • Για να διασφαλίζεται ο καταναλωτής οτι το προϊόν καλύπτει ορισμένες ελάχιστες τιμές απόδοσης.
 • Για να είναι γνωστές στον καταναλωτή οι σημαντικές επιδόσεις του προϊόντος, όπως η παράμετρος U-value για τη θερμομόνωση.
 • Για να μπορέσει να είναι το προϊόν ανταγωνιστικό στην αγορά (βέλτιστος συνδυασμός καλών επιδόσεων και χαμηλών τιμών).
 • Για να προστατευτεί συνολικά η ευρωπαϊκή αγορά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μη πιστοποιημένων προϊόντων από τρίτες χώρες.
 • Πως γίνεται η Πιστοποίηση;


  Η πιστοποίηση του προϊόντος, ή αλλιώς η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελεί ουσιαστικά μία δήλωση της απόδοσης του προϊόντος και μία δήλωση σταθερότητας της απόδοσης αυτής, από τον κατασκευαστή, που βασίζεται στα εξής:

 • Στον Έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο (Factory Production Control).
 • Στον Προσδιορισμό του Τύπου (Initial Type Testing) του κάθε προϊόντος.
 • Σε πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές, ανάλογα με το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που ισχύει για την συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων ή έχει επιλεγεί από τον παραγωγό.

 • Πως συσχετίζεται η Πιστοποίηση με την Εξοικονόμηση Ενέργειας;


 • Η θερμομόνωση (η τιμή της παραμέτρου U-value του κουφώματος) αποτελεί μία από τις επτά βασικές απαιτήσεις για τη σήμανση συμμόρφωσης CE των δομικών προϊόντων και ειδικότερα των κουφωμάτων.
 • Η στεγανότητα των κουφωμάτων (οι τιμες της υδατοστεγανότητας, της ανεμοπερατότητας και της ανεμοπίεσης) αποτελεί μία από τις βασικές προυποθέσεις για την επίτευξη καλών τιμών τής παραμέτρου U-value, αλλά και της ηχομόνωσης των κουφωμάτων.
 • Τα ανωτέρω αποτελούν το 50% των προυποθέσεων για τη σήμανση συμμόρφωσης CE των κουφωμάτων (δοκιμές για το προσδιορισμό τύπου του προϊόντος).

 • Συνεπώς η πιστοποίηση, δηλαδή η σήμανση CE, εκτός από υποχρέωση για την νόμιμη κυκλοφορία του προϊόντος στην ευρωπαϊκη αγορά, παρέχει παράλληλα και τα στοιχεία για τις θερμομονωτικές επιδόσεις των δομικών προϊόντων που απαιτούν οι κανονισμοί, αλλά και ο καταναλωτής.

  Απο τί εξαρτάται η Εξοικονόμηση Ενέγειας για τα κουφώματα;


 • Από τη στεγανότητα του κουφώματος (σταθεροί και λειτουργικοί αρμοί).
 • Από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται (κυρίωσ PVC, ξύλο, αλουμίνιο).
 • Από την επίδοση της θερμοδιακοπής (στα μεταλλικά κουφώματα).
 • Από τις επιδόσεις της υάλωσης που χρησιμοποιείται (διπλή, τριπλή, αέριο).
 • Από τις επικαλύψεις των στρώσεων της υάλωσης και την επίδραση τους στην ηλιακή και τη θερμική ακτινοβολία.
 • Από την αντίσταση σε παραμόρφωση λόγω κλιματικών επιβαρύνσεων ή μετά από πολύχρονη χρήση (απώλεια στεγανότητας).
 • Από την σωστή τοποθέτηση του κουφώματος (χωρίς θερμογέφυρες).
 • Από την επίτευξη συνέχειας της κύριας θερμομονωτικής στρώσης μεταξύ χωρίςματος και κουφώματος.
 • Από την σωστή συνεργασία μεταξύ του κουφώματος και των εξαρτημάτων του (ρολά, κιβώτια ρολών, θυρίδες αερισμού με ανάκτηση ενέργειας, συστήματα σκίασης).