Πολιτική απορρήτου / Προστασία προσωπικών δεδομένων


1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.spiropoulos.com.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται από την www.spiropoulos.com.gr κατά την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας και της φόρμας για την παροχή οικονομικής προσφοράς (εφεξής «Υπηρεσίες»). Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από την www.spiropoulos.com.gr. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της www.spiropoulos.com.gr.

2) ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών της.

3) ΕΓΓΡΑΦΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

3.α Προσωπικά Δεδομένα

Η χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας απαιτεί την παροχή κάποιον ελάχιστων προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά ενός ατόμου όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το κινητό τηλέφωνο.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων Υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3.β Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook και το Google+. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η www.spiropoulos.com.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

4) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η www.spiropoulos.com.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο επισκέπτης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης δεν αποθηκεύονται σε καμμία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ούτε σε οποιοδήποτε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής (Excel, PDF, CSV, κτλ.), παρα μόνο στη διέυθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) [email protected] όπου και συλλέγονται τα στοιχεία για την παροχή των Υπηρεσιών που επέλεξε να κάνει χρήση ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε με την www.spiropoulos.com.gr προκειμένου να εξαιρεθεί από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων καθώς επίσης να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης, που αναφέρονται στα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997, των στοιχείων που στάλθηκαν με email μετά την χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση μέσω email στο [email protected]

5) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η www.spiropoulos.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των επισκεπτών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.